Omgevingsdialoog [COLUMN POLITIEK]

Het komt regelmatig voor dat iemand een pand of stuk grond bezit en de bestemming ervan wil wijzigen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig, een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het is uiteraard belangrijk dat een initiatiefnemer eerst het gesprek aangaat met de buurt. Dat gesprek noemen we de ‘omgevingsdialoog’. De buurt wordt geïnformeerd en er wordt gezocht naar draagvlak. 

Wat ons betreft is dat niet meer dan een daad van goed fatsoen. Het zou vreemd zijn om zonder enige vorm van overleg met de buurt dergelijke plannen bij de gemeente in te dienen. Toch leidt deze omgevingsdialoog ook vaak tot vragen en verwarring. Als raadslid loop ik daar regelmatig tegenaan. Want de buurt die bij een omgevingsdialoog wordt betrokken zoekt vaak direct contact met gemeenteraadsleden. Dat wordt uit bezorgdheid gedaan, vaak met het doel de plannen al in een vroeg stadium te voorkomen. De gemeenteraad is dan echter nog niet inhoudelijk op de hoogte. De wethouder kent de plannen evenmin. De omgevingsdialoog vindt immers plaats vóórafgaand aan het indienen van het daadwerkelijke verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. 

In de achterliggende jaren heeft deze volgorde van communicatie vaak ter discussie gestaan. Raadsleden werden door een bezorgde omgeving geïnformeerd en voelden zich verrast omdat zij nog van niets wisten. Vervolgens werd dan voorgesteld om voortaan eerst de gemeenteraad te informeren. Gevolg daarvan is dat de buurt van een dergelijke planlocatie boos komt inspreken: ,,hoe komt het dat de raad hier al over spreekt terwijl wij nog niet zijn geïnformeerd?” In dit geval kan een wethouder het niet gauw goed doen. Wat mij betreft is het belangrijk dat raadsleden hun rol goed begrijpen, wéten wanneer zij aan zet zijn en dat ook goed uitleggen. 

Voor u als inwoners geldt: de omgevingsdialoog is hét moment om met een initiatiefnemer het gesprek aan te gaan. Om uw individuele belangen als omwonende te behartigen. Pas na afloop van dat traject komt de gemeenteraad in beeld. En ook dan heeft u volop inspraakmogelijkheden om uw visie met de gemeenteraad te delen.

Harm Jan Polinder (SGP)

Het bericht Omgevingsdialoog [COLUMN POLITIEK] verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl