Amstelveen krijgt voldoende met kritische kanttekeningen van provincie

[AMSTELVEEN] Amstelveen heeft een voldoende gescoord bij de beoordeling van diverse taken door de provincie Noord-Holland. Wel plaatste het provinciebestuur op enkele punten kritische kanttekeningen. De provincie onderzoekt jaarlijks hoe gemeenten het doen op het gebied van financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Omdat Amstelveen op deze terreinen in 2021 voldeed, is geen extra toezicht nodig. Op gebied van de financiën stelt de provincie wel dat onder meer de kosten van jeugdzorg nog een punt van zorg zijn. Verder had Amstelveen begin dit jaar nog een achterstand bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, maar deze achterstand is inmiddels ingelopen.

De provincie houdt toezicht op de taken van gemeenten en waterschappen. Op basis van de beoordelingen wordt bepaald of extra toezicht nodig is of dat het ingestelde toezicht versoberd kan worden. Als dat nodig is, kan de provincie slechte besluiten zelfs ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Uit de beoordeling blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen voor 15 Noord-Hollandse gemeenten. Amstelveen hoort daar niet bij. 

CORONACRISIS De beoordeling door de provincie had betrekking op 2021. Dat was voor gemeenten vanwege de coronacrisis een bijzonder jaar, ook op financieel gebied. Gemeenten zijn voor deze coronalasten vanuit het Rijk gecompenseerd. Toch kwam hun financiële positie – net als in voorgaande jaren – opnieuw onder druk te staan. Amstelveen heeft de financiën desondanks goed op orde. Maar hoewel de begroting voor 2021 en de meerjarenraming structureel in evenwicht zijn, maakt provincie wel de kanttekening dat hierbij nog geen rekening is gehouden met de structurele gevolgen van de coronacrisis.

ZORGEN OVER MILIEUTAKEN Op gebied van uitvoering van Milieutaken uit de provincie ook zorgen. De gemeente Amstelveen heeft in het jaarverslag over 2020 aangegeven dat het werven van voldoende gekwalificeerd personeel op dit terrein grote moeite met zich meebrengt. Het gemeentebestuur gaf daarbij aan dat het onmogelijk is om de beperkte milieutaak die de gemeente heeft, op een voldoende niveau te organiseren. Ook gaf de gemeente aan dat voor de achtergebleven bedrijven niet kan worden voldaan aan de kwaliteitscriteria. ‘Dat is een maatschappelijk en bestuurlijk risico,’ stelt de provincie bij de beoordeling van deze taak. ‘De kwaliteit van het toezicht staat daardoor onder druk en de risico’s nemen toe.” Het provinciebestuur geeft de gemeente dringend in overweging om hier voldoende aandacht aan te geven, zodat de kwaliteit op dit gebied gewaarborgd blijft.

ANALYSE ONTBREEKT Verder stelt de provincie dat analyse van inzichten ontbreekt op gebied van Ruimtelijke Ordeningen en Bouwen. ‘Wij verwachten volgend jaar een actuele analyse van inzichten waarop uw beleid voor uitvoering is gebaseerd,’ zo waarschuwen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Toch krijgt Amstelveen als overall beoordeling voor uitvoering van het Omgevingsrecht een voldoende.

ACHTERSTANDEN Op gebied van informatie- en archiefbeheer krijgt de gemeente complimenten voor de professionele aanpak. Maar daarnaast stelt de provincie vast dat de gemeente al langere tijd achterstanden heeft in de digitale

vernietiging in het centrale archiefsysteem. ‘Hiermee loopt u risico’s op het gebied van informatieveiligheid en privacywetgeving. Deze achterstanden moeten voor 1 januari 2023 verholpen zijn,’ zo stellen Gedeputeerde Staten. Het uiteindelijke oordeel is dan ook dat de uitvoering van deze taak voor verbetering vatbaar is.

VLUCHTELINGEN Ook bij de beoordeling van de huisvesting van erkende vluchtelingen (Statushouders) stelt de provincie dat dat dit betere kan. Op 1 januari 2022 had Amstelveen een achterstand van 15 te huisvesten verblijfsgerechtigden. In combinatie met de door het Rijk vastgestelde taakstelling voor de eerste helft van 52 betekende dat dat Amstelveen 67 verblijfsgerechtigden moest huisvesten voor peildatum 1 juli. Aan deze verplichting is echter inmiddels al voor die datum ruim voldaan. Op 1 april waren er al 71 statushouders aan onderdak geholpen. Dit naast de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen. 

Zie voor het overzicht van de beoordelingen van de gemeenten in Noord-Holland: geoapps.noord-holland.nl

Het bericht Amstelveen krijgt voldoende met kritische kanttekeningen van provincie verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl