Luchtkwaliteit Amstelveen voldoet ruim aan norm, maar nog niet aan advieswaarden WHO

[AMSTELVEEN] Uit metingen door de GGD is gebleken dat de concentraties stikstofdioxide in de lucht in Amstelveen in 2021 ruim onder de wettelijke Europese grenswaarde lagen. De hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht is de afgelopen tien jaar flink afgenomen doordat er nu meer milieuvriendelijkere vervoersmiddelen zijn. Maar in 2021 speelde ook mee dat er vanwege de coronamaatregelen minder wegvervoer was dan normaal. De luchtkwaliteit in Amstelveen voldoet ook nog niet aan de veel strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het college van B en W heeft de gemeenteraad per brief van de stand van zaken op de hoogte gebracht.

De luchtkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid van verschillende stoffen waarvan fijnstof en stikstofdioxide het meest schadelijk zijn voor de gezondheid. Concentraties van deze stoffen in de lucht in Amstelveen zijn onder meer voor een groot deel afkomstig vanuit het buitenland die hier letterlijk komen aanwaaien. Andere luchtvervuilingsbronnen zijn het weg- en vliegverkeer en de industrie en huishoudens in de directe omgeving. 

SCHONE LUCHT AKKOORD De concentraties fijnstof en stikstofdioxide liggen volgens de gemeente in Amstelveen ruim onder de Europese grenswaarden waaraan wettelijk voldaan moet worden. Luchtverontreiniging kan echter ook binnen deze grenswaarden gezondheidsschade opleveren. Amstelveen heeft zich daarom aangesloten bij het landelijke Schone Lucht Akkoord. Daarin gaan het Rijk en de aangesloten provincies en gemeenten de afspraak aan om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. 

GEZONDHEIDSEFFECTEN Het schone lucht akkoord moet zorgen voor vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door het verkeer, de landbouw, industrie en huishoudens. De deelnemende partijen werken daarbij toe naar de WHO advieswaarden voor de luchtkwaliteit in 2030. Het verder verbeteren van de luchtkwaliteit is met name van belang voor gevoelige groepen als kinderen, ouderen en hart- en longpatiënten. Zij ondervinden nu nog vaak gezondheidseffecten van de luchtkwaliteit.

METINGEN MET BUISJES De metingen die de GGD in 2021 in Amstelveen heeft verricht, kwamen voort uit de motie ‘Gezonde lucht in Amstelveen’  die de gemeenteraad eind 2020 heeft aangenomen. Daarin wordt aangedrongen op maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Om de stand van zaken te kunnen bepalen, koos het college voor het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen met zogenaamde ‘Palmes buisjes’. Eigen metingen waren noodzakelijk omdat er in Amstelveen geen meetpunten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit zijn. Het RIVM berekent de lokale luchtkwaliteit aan de hand van de uitkomsten van de meetnetpunten in de regio. Metingen met Palmes buisjes bieden een alternatief om de lokale situatie in beeld te brengen en zijn minder kostbaar dan realisatie van een extra meetpunt in Amstelveen. 

TWAALF LOCATIES Met de buisjes kunnen eenvoudig en met redelijke betrouwbaarheid stikstofdioxide-concentraties gemeten worden. De buisjes zijn op twaalf plekken bij drukke verkeerspunten in Amstelveen geplaatst en het onderzoek gaat ook dit en volgend jaar door. In de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn ook al Palmes metingen uitgevoerd op dezelfde twaalf locaties. De uitkomsten van de nieuwe metingen kunnen op deze manier vergeleken worden met de metingen van 10 jaar geleden. Daaruit blijkt dat de concentraties stokstofdioxide sindsdien sterk zijn afgenomen. Deze concentraties lagen in 2012 tussen 28,1 en 45,6 µg/m3 en in 2021 tussen de 22,8 en 29,7 µg/m3. De hoogste concentratie stikstofdioxide is in 2021 gemeten op een locatie langs de A9. Dat kan volgens het college verklaard worden uit het feit dat hier de meeste verkeersbewegingen plaatsvinden. 

ADVIESWAARDE AANGESCHERPT Uit de in 2021 verrichtte metingen is gebleken dat de concentraties stikstofdioxide in 2021 ruim onder de huidige Europese en wettelijke grenswaarde lagen van 40 µg/m3. Ze voldeden echter niet aan de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor stikstofdioxide die in 2021 is aangescherpt naar 10 µg/m3. 

ELEKTRISCH VERVOER B en W kondigen aan bezig te zijn met een uitvoeringsplan voor Amstelveen om de luchtkwaliteit verder te kunnen verbeteren. Stimuleren van schoon personen- en goederenvervoer is daarbij een van de hoofdpunten. Dat is ook al vastgelegd in de Mobiliteitsvisie Amstelveen die de gemeenteraad in 2020 heeft vastgesteld. Elektrisch vervoer speelt daarin een grote rol. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bevoorrading van winkels in onder meer het Stadshart en voor pakketvervoer. Elektrisch rijden onder bewoners wordt gestimuleerd door het bieden van de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen, wanneer bewoners niet op eigen terrein kunnen parkeren). Daarnaast wordt een proef gestart voor privaat laden voor bewoners met een elektrische auto die niet kunnen parkeren op eigen terrein. Amstelveen heeft volgens het college op dit moment al de hoogste laadpaaldichtheid van Nederland. Naast het bevorderen van elektrisch vervoer wil de gemeente ook fietsen, lopen en deelmobiliteit stimuleren. 

Palmes-buisje dat de luchtkwaliteit meet.– Foto: gemeente Amstelveen

Het bericht Luchtkwaliteit Amstelveen voldoet ruim aan norm, maar nog niet aan advieswaarden WHO verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl